post

Mūsų parengtas priemonių rinkinys pagrįstas vykdant Seksualinio priekabiavimo ir prievartos šalinimo trečiojo lygio aukštojo mokslo institucijose (ESHTE) projektą sukauptomis žiniomis ir jį sudaro strategijų kūrimo, mokymų ir kampanijų rengimo sričių ištekliai. Priemonių rinkinį rekomenduojama pritaikyti pagal konkrečios institucijos poreikius ir atsižvelgiant į regiono ar valstybės kontekstus. Toliau pateikiamos nuorodos, kurias paspaudus galima atsisiųsti visą projekto ataskaitą, priemones ir priedus.

It Stops Now Toolkit LT

 

>Priemonių rinkinys „It Stops Now” anglų kalba

 

Pirma dalis

Seksualinis priekabiavimas ir prievarta (SPP) nėra izoliuotas reiškinys, jis glaudžiai susijęs su socialiniu, ekonominiu ir politiniu lygmenimis pasireiškiančia nelygybe.

Kiekvienas mūsų gali paskatinti pradėti pokyčius, tačiau tam, kad pasikeistų SPP kultūra, reikia sutelktų bendruomenių ir visuomenės pastangų.

Šioje priemonių rinkinio dalyje analizuojamas kovos su SPP aukštojo mokslo institucijos sistemų kūrimas, kad šios sistemos apimtų visą aukštojo mokslo institucijos bendruomenę ir jose būtų numatyti veiksmingi prevencijos, intervencijų ir atsako būdai.

Antra dalis

Statistinių duomenų rinkimas ir tyrimai yra labai svarbus kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta (SPP) aspektas.

Aukštojo mokslo institucijoms (AMI) tyrimai ir statistiniai duomenys suteikia vertingos informacijos, leidžiančios geriau suprasti, ar jų taikomos strategijos ir vykdomos kampanijos yra veiksmingos šalinant SPP ir vykdant SPP prevenciją.

Šioje priemonių rinkinio dalyje atskleidžiama duomenų svarba kuriant kovos su SPP strategiją AMI ir pateikiamos duomenų rinkimo ir tyrimų vykdymo ir gerosios patirties gairės.

Atsisiųsti antrą dalį. Tyrimai, duomenų rinkimas ir smurto dėl lyties samprata

Ištekliai

>>Kokybinių duomenų tyrimas EN

>>ESHTE visa SPP paplitimo ataskaita EN

>>ESHTE ataskaita. Kipras EN

>>ESHTE ataskaita. Airija EN

>>ESHTE ataskaita. Lietuva EN

UK and Scotland National Report

JK ir Škotijos ataskaita

 

Trečia dalis

Kad aukštojo mokslo institucijos (AMI) darbuotojas, kuriam institucijos bendruomenės narys atskleidė informaciją apie patirtą seksualinį priekabiavimą ir prievartą (SPP), galėtų tinkamai ir jautriai sureaguoti ir suteikti pagalbą, itin svarbu, kad darbuotojams būtų rengiami mokymai.

Vykdant Seksualinio priekabiavimo ir prievartos šalinimo trečiojo lygio aukštojo mokslo institucijose (ESHTE) projektą buvo sukurti šeši mokymų moduliai, grįsti per tikslinių grupių diskusijas ir iš AMI ir kitų suinteresuotųjų šalių surinkta informacija apie jų poreikius ir problemas.

Čia galite rasti mokymų modulius ir pagalbinę medžiagą, skirtą visą institucijos bendruomenę apimančiam kultūros pokyčiui paskatinti.

1 modulis. Seksualinis priekabiavimas ir prievarta ir pranešimas apie SPP. Pirmas lygis

Kad iš esmės pasikeistų institucijos kultūra, AMI darbuotojai turi būti informuoti apie SPP apraiškas, padarinius ir jų rimtumą. Tačiau ne kiekvienam AMI darbuotojui būtinos vienodai išsamios žinios apie tai, kaip elgtis gavus pranešimą apie SPP arba kaip teikti pagalbą.

1 modulis yra dviejų valandų trukmės mokymų modulis, skirtas visiems AMI darbuotojams. Nors pagal šį modulį galima vykdyti mokymus internetu, bet rekomenduojama mokyti „gyvai“.

Atkreipkite dėmesį, kad 1, 2 ir 3 modulius sudaro skirtingo sudėtingumo ir trukmės mokymų programos.

2 modulis. Seksualinis priekabiavimas ir prievarta ir pranešimas apie SPP. Antras lygis

2 modulis yra septynių valandų trukmės mokymų modulis, skirtas AMI darbuotojams ir studentams, kuriems gali būti pranešta apie SPP, nors jie nėra įpareigoti teikti pagalbą (pvz., akademiniai konsultantai, studentų gerovės pareigūnai, dėstytojai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai).

Atkreipkite dėmesį, kad 1, 2 ir 3 modulius sudaro skirtingo sudėtingumo ir trukmės mokymų programos.

3 modulis. Seksualinis priekabiavimas ir prievarta ir pranešimas apie SPP. Trečias lygis

3 modulis yra dviejų dienų trukmės mokymų modulis, skirtas darbuotojams, kurie įpareigoti priimti pranešimus apie SPP ir teikti pagalbą. Institucijoje įgyvendinant pranešimo apie SPP ir pagalbos patyrus SPP sistemą šie darbuotojai turi būti aiškiai nurodyti ir apie juos pranešta bendruomenei.

Atkreipkite dėmesį, kad 1, 2 ir 3 modulius sudaro skirtingo sudėtingumo ir trukmės mokymų programos.

4 modulis. Institucijos strategijos ir procedūros

4 modulis yra penkių valandų trukmės mokymų modulis, skirtas žmogiškųjų išteklių (ŽI), SPP tyrimo arba strategijos kūrimo srityse dirbantiems AMI darbuotojams. Modulis parengtas integruojant traumos supratimu grįstą metodą. Mokymų dalyviai turi būti išklausę atitinkamai 1, 2 arba 3 modulį.

5 modulis. Pokyčių kampanijos

Šis modulis yra penkių valandų mokymų modulis, skirtas studentų sąjungoms, studentų draugijoms ir AMI darbuotojams, į kurių pareigas įeina komunikacija ir bendruomenės informavimas.

Mokymuose nagrinėjama SPP informacijos sklaida, atkreipiant dėmesį į tokius klausimus, kaip aukos kaltinimas, SPP išgyvenusių asmenų pakartotinis traumavimas. Aptariamas bendradarbiavimas su studentų organizacijomis, siekiant įgyvendinti veiksmingus ir tikslingus kultūros pokyčius universiteto bendruomenėje.

6 modulis. Lyderystė ir pokyčių įgyvendinimas

6 modulis yra penkių valandų trukmės mokymų modulis, kurio metu AMI darbuotojų ir studentų lyderiai galės apmąstyti SPP problemą ir praktines priemones AMI bendruomenės kultūrai keisti.

Mokymai pagal šį modulį gali būti rengiami atskirai.

 

Ketvirta dalis

Seksualinio priekabiavimo ir prievartos (SPP) priežastys yra nevienodos galios santykiai ir lyčių nelygybė.

SPP reiškinys sudėtingas ir daugialypis, todėl aukštojo mokslo institucijoms SPP keliamiems iššūkiams spręsti reikia konkrečių tam skirtų strategijų.

Šioje priemonių rinkinio dalyje aptariama, kaip AMI gali siekti nulinės SPP tolerancijos kultūros sukurdama aiškias, prieinamas ir nešališkas SPP atskleidimo, pranešimo apie SPP, skundų tyrimo, drausminių priemonių taikymo ir kt. strategijas ir procedūras.

>>Ketvirta dalis. Seksualinio priekabiavimo ir prievartos aukštojo mokslo institucijose šalinimo strategijos, pranešimo apie SPP atvejus ir SPP atvejų tyrimo tvarka EN

 

Penkta dalis

Veiksmingos informacinės kampanijos gali padėti suburti bendruomenes kovai su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta (SPP) ir paskatinti vykdyti aktyvią SPP prevenciją.

Aukštojo mokslo institucijose (AMI) svarbu taikyti visą bendruomenę apimančias kampanijas, kurios paskatintų studentus ir darbuotojus įsitraukti ir padėtų jiems permąstyti savo požiūrį, imtis aktyvių intervencijų ir skatintų SPP nulinės tolerancijos kultūrą.

Šioje priemonių rinkinio dalyje aprašomi svarbiausi žingsniai ir klausimai kuriant veiksmingą kampaniją ir pridedami pagal šį projektą sukurtos kampanijos „Stabdykime tai dabar“ ištekliai ir medžiaga.

Kampanijos kūrimo sesija

Studentų įtraukimas į kampanijos kūrimo sesiją padeda sutvirtinti kampanijos idėją ir skatina bendruomenę prisidėti prie iniciatyvos. Toliau pateikiamame kampanijos kūrimo sesijos plane aprašomi svarbiausi turinio ir kiti klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant geriausiai išnaudoti šią galimybę.

>>Kampanijos kūrimo sesijos planas EN

Kampanijos įgyvendinimo rinkinys

Visoms suinteresuotosioms šalims skirtas kampanijos įgyvendinimo rinkinys padeda užtikrinti, kad įsitraukusieji į kampaniją laikysis vienodo požiūrio, o jų veiksmai bus tinkamai suderinti, ir tai padės veiksmingiau skleisti svarbiausias kampanijos idėjas ir aktyviau raginti imtis veiksmų.

Kampanijos „Stabdykime tai dabar“ siena

Kampanijos „Stabdykime tai dabar“ siena – įsitraukimą didinanti instaliacija, padedanti išsklaidyti labiausiai paplitusius mitus apie seksualinį priekabiavimą ir prievartą ir įsigalėjusius požiūrius į SPP. Šia instaliacija raginame aktyviai kovoti su nepageidaujamo elgesio apraiškomis, liautis kaltinti auką ir patikėti SPP išgyvenusiųjų žodžiais. Kampanijos sieną universiteto miestelyje turėtų įrengti studentai, o šiame rinkinyje pateikiamos gairės ir šablonai, o taip pat įvairūs kampanijos skelbimai.

Kampanijos skelbimai

Kampanijai „Stabdykime tai dabar“ sukurti keturi atskiri skelbimai, kuriuos galite atsisiųsti ir išsispausdinti.

Kampanijos lipdukai

Kampanijai „Stabdykime tai dabar“ sukurti keturi lipdukai, kuriais raginama imtis veiksmų ir kuriuos galima atsisiųsti ir išsispausdinti.

 

Šešta dalis

Kovai su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta aukštojo mokslo institucijose reikia įtraukių ir tinkamai suderintų metodų. Tai tęstinis, nuolat kintantis procesas.

Kad pasikeistų seksualinį smurtą įtvirtinančios žalingo elgesio apraiškos, įpročiai ir socialinės normos, reikia ne tik institucijos studentų ir darbuotojų įsitraukimo ir bendradarbiavimo bendruomenės lygiu, bet ir dalyvavimo didesnėse iniciatyvose ir tyrimuose.

Šio projekto metu mūsų komanda veiklas grindė bendradarbiavimu ir partneryste, kad sukurtų vertingas ir paveikias kovos su SPP sistemas ir išteklius, o kartu mokėsi iš kitų intervencijų ir kampanijų ir jas rėmė. Šioje priemonių rinkinio dalyje pateikiama daugiau papildomų išteklių, kuriuos galima panaudoti seksualiniam priekabiavimui ir prievartai šalinti AM institucijose ir institucijos kultūrai keisti.

Projekto „It Stops Now” puslapis   www.itstopsnow.org

Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *