post

Projekto BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme išleista medžiaga pedagogams

2021 m. sausio 24 d., minint UNESCO tarptautinę švietimo dieną, Moterų informacijos centras kartu su partneriais pristatė naują iniciatyvą – projektą „BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme“kurio metu sukurtos priemonės, padedančios kovoti su lyčių stereotipais ankstyvojo ugdymo aplinkoje.

Taip greit prabėgus 2 metams dalinamės rezultatais ir kviečiame mums parašyti dėl leidinio „Edukacinių priemonių rinkinys, padedantis kovoti su lyčių stereotipais ankstyvojo ugdymo aplinkoje”.

Susidomėjusiems jį  atsiųsime!

Rašykite mums dovile@lygus.lt

Trumpas websaitui

Susidomėjusiems jį  atsiųsime!

Rašykite mums dovile@lygus.lt

GUIDLINES LT (2)

Šie leidiniai išleist įgyvendinant projektą „BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme“. Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programa, kvietimo Nr. REC-AG-2020. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

© Moterų informacijos centras, 2022

© Tekstai: Dovilė Masalskienė, Dovilė Rūkaitė

© Iliustracijos: Dovilė Rūkaitė

Tap pat kviečiame žiūrėti ir dalintis trumpus video, pristatančius mūsų rezultatus.

post

Kovotojai prieš smurtą lyties pagrindu

Jaunystėje esam galingi ir drąsūs keisti senas idėjas ir praktiką, kreipiant jų galią į gerus tikslus.

– Dr. Mary Mcleod Bethune, JAV pilietinių teisių pradininkė ir aktyvistė

 

Moterų informacijos centras kartu su centru MARTA (Latvija), „Colectivo MosaiQ”  (Ispanija) ir „The Future Now Association” (TFN) (Bulgarija) susivienijo, kad sukurtų erdvę jauniems žmonėms kur jie jaustųsi savimi, įgytų žinių ir įgūdžių drąsiai pasitikti ateities iššūkius.

 

Projektas „Warriors against GBV” – „Kovotojai prieš smurtą lyties pagrindu“  sukurtas siekiant novatoriškai mokyti ir įgalinti jaunimo darbuotojus dirbti su jaunimu, nukentėjusiu nuo smurto dėl lyties.

Smurto aukos turi gauti pagalbą ir paramą, joms turi būti užtikrinta saugi aplinka, jos turi būti suprastos ir išgirstos.

Projekto pavadinimas: „Warriors against GBV” – „Kovotojai prieš smurtą lyties pagrindu“  Trukmė: 2022-01-03 – 2023-10-30

Problema:

Jaunimui trūksta paramos, supratimo ir švietimo ne tik dėl smurto lyties pagrindu klausimo, bet ir savęs pažinimo, taip pat tarpasmeninių santykių ir ribų klausimais. Jauni žmonės taip pat patiria smurtą.

ES tyrimų duomenimis 1 iš 3 vyresnių nei 15 metų moterų ir mergaičių yra patyrusios fizinį ir (arba) seksualinį smurtą. 1 iš 2 patyrė seksualinį priekabiavimą, 1 iš 5 yra patyrė persekiojimą, 1 iš 20 buvo išprievartautas. (EIGE, 2015) Ketvirtadalis LGBTI+ asmenų buvo užpulti arba jiems buvo grasinama smurtu (FRA, 2012).

Be skaičių mes stebime nelygybės kultūros apraiškas, kuriančias labai skirtingą gyvenimo aplinką visiems pažeidžiamiems arba asmenims esantiems už nustatytų lyčių normų ribų.

Siekiame remti aukas, kurti saugias erdves, nukentėjusieji turi būti išgirsti ir suprasti, taip pat sukurti informacijos dalijimosi bei bendruomenės paramos mechanizmai. Turime remti ir smurto dėl lyties aukas, ir organizacijas, kurios stengiasi su tuo kovoti. Mums reikia aktyvių ir atsidavusių karių, kovojančių su smurtu dėl lyties.

Akivaizdžios žinių spragos lemia siaubingas smurto, neapykantos sau, savęs žalojimo pasekmes.

Projekto tikslai:

 • Šviesti tiek su jaunimu dirbančius darbuotojus ir jaunimą apie smurtą lyties pagrindu, suteikiant jiems galimybę būti iniciatyviais ir drąsiai kovotojais kovojančiais už teigiamus pokyčius prieš smurtą.
 • Per komunikaciją ir mainus kurti ir skatinti tvarią bendruomenę, įsitraukusią į smurto dėl lyties temą, kurią inicijuoja pavieniai asmenys ir organizacijos ES.
 • Suteikti jauniems žmonėms ir jaunimo organizacijoms platformą: saugią erdvę, kurioje jie skatinami dalytis, būti išgirsti ir remti kitus žmones, kuriems reikia paramos ir pagalbos.
 • Suvienyti organizacijas, dirbančias šioje srityje; suteikti joms naujų priemonių ir padėti atpažinti smurto dėl lyties apraiškas.
 • Stiprinti pastangas kovoje prieš smurtą lyties pagrindu, didinti informuotumą, keičiantis gerąja patirtimi ir bendradarbiaujant su įvairiais šios srities subjektais.
 • Siekti darnaus vystymosi tikslų Nr. 4, 5 ir 16, įtraukti jaunimą ir jaunimo srities darbuotojus, kurti savitarpio palaikymo santykius ir stiprinti bendruomenę.

 

Veikla:

 • „Warriors” platformos kūrimas organizacijoms ir asmenims. Platformą apima klausimynai ir savęs įsivertinimo testai, saugi virtuali erdvė organizacijoms, jaunimui, bendruomenės kūrimui ir projekto veikloms viešinti.
 • Centras Marta koordinuos vadovo, kuriame pateikiama geriausia darbo su jaunimu praktika kovos su smurtu dėl lyties srityje parengimą.
 • Kuriamos saugios erdvės internete ir realiame gyvenime metodikos paruošimas vyks kūrimo kviečiant su jaunimu dirbančius asmenis tyrinėti saugių erdvių temą, pažinti naują metodiką ir dalyvauti „Warriors” platformoje, skirtoje visos Europos jaunimui.

 

 

Projekto rezultatai:

 • Savęs įsivertinimo testai
 • Interaktyvus paslaugų žemėlapis
 • Internetinių ir neinternetinių saugių erdvių kūrimo metodika
 • Erdvė mainams ir bendruomenės kūrimui tarp organizacijų dirbančių prieš smurtą lyties pagrindu
 • Geriausios praktikos vadovas.

 

Projekto partneriai:

„The Future Now Association” (TFN) (Bulgarija)

„Centrs MARTA”  (Latvija)

„Asociación Colectivo MosaiQ” (Ispanija).

Koordinatorius: Moteru Informacijos centras, Asociacija MIC (Lietuva)

Projektų vadovai ir tyrėjai: Rugile Butkeviciute rugile@lygus.lt  ir Dovile Rukaite dovile@lygus.lt  koordinatorė darbui su jaunimu: Kristina Kiselyte kristina@lygus.lt

 

Projektas finansuojamas pagal programą „Erasmus +” (KA220: Strateginės partnerystės jaunimo srityje)

post

Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus (#BalsasPriešSmurtą)

2021 metais sėkmingai įgyvendinus projektą #BalsasPriešSmurtą, buvo nustatytas poreikis vystyti šio projekto veiklas ir užtikrinti jo tęstinumą bei 2022 metais.

Tad 2022 metais Moterų informacijos centras tęsia 2021 metais pradėtą įgyvendinti misiją ir pristato projektą „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus (#BalsasPriešSmurtą)”!

Projekto tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui bei užtvirtinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją, tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę.

Projekto veiklų įgyvendinimo geografinė aprėptis. Projekto veiklos bus įgyvendinamos 7-iose Vilniaus apskrities savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų, Trakų r., Šalčininkų r., Širvintų r. ir Švenčionių r.

 

Norint pasiekti kiekvieną iš tikslų, iškelti šie uždaviniai: Priemonės, skirtos uždaviniams įgyvendinti

1. Tobulinti specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje srityje, profesinę kompetenciją, suaktyvinti ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sukurti stiprų tarpinstitucinį tinklą, kuriame būtų vykdomi gerosios praktikos mainai.

§ Parengti 24 ak. val. daugiaplanę mokymo programą, kuri būtų papildyta moduliais, skirtais gerinti specialistų profesinę kompetenciją smurto artimoje aplinkoje identifikavimo, bendradarbiavimo, komunikacijos ir pagalbos teikimo srityse.

§ Pagal parengtą 24 ak. val. mokymo programą organizuoti ir įgyvendinti mokymus 7-iose Vilniaus apskrities savivaldybėse dirbantiems specialistams, dalyvavusiems 2021 m. mokymų kurse.

2. Kelti jaunuomenės nepakantumą smurtui.

§ Organizuoti konceptualią meno parodą, kuri kvies visuomenę į smurto prieš moteris problemą pažvelgti jaunuolio nuo 16 iki 20 metų, menininko, aktyvisto akimis per vaizdą, garsą ir kitas formas.

§ Įvykus meno konkursui kiekvienoje savivaldybėje, nuo 2022 m. rugsėjo vyks mobili konkursą laimėjusių darbų paroda, kuri keliaus po visas 7-ias savivaldybes. Baigiamoji paroda vyks 2022 m. gruodžio mėnesį Vilniuje.

Projekto veiklas remia:

post

NUKENTEJAU@LYGUS.LT Pagalba nukentėjus nuo nusikalstamų veikų

Nekaltinkite savęs

Nukentėjęs nuo nusikalstamų veikų žmogus neretai ima kaltinti save, svarsto visas buvusias galimybes pasielgti kitaip, ieško ”klaidų“ savo elgesyje, žodžiuose, išvaizdoje ir galiausiai visą atsakomybę už įvykį prisiima sau. Pamirštama, kad visa kaltė tenka tik nusikaltimą padariusiam. Neprisiimkite kaltės sau ir, svarbiausia, nelikite su savo išgyvenimais vieni. Atraskite stiprybės ir drąsos kreiptis pagalbos.

Kur kreiptis pagalbos:

I-V nuo 9 iki 17 val.

Tel.: +370 652 55286 ar

El. p.: nukentejau@lygus.lt

Kas yra nukentėjusysis?

· Asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė fizinės, turtinės ir (ar) neturtinės žalos;

· Asmens, kuris mirė dėl nusikalstamos veikos, šeimos narys, artimasis ar giminaitis, kuris dėl to asmens mirties patyrė fizinės, turtinės ir (ar) neturtinės žalos.

Pagalbos tarnyba

Įvertins jūsų poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, ir atsižvelgusi į juos:

· Kartu su jumis sudarys pagalbos priemonių planą ir organizuos pagalbos teikimą,

· Suteiks informaciją apie jūsų, kaip nukentėjusiojo, teises, bei apie institucijas, kurios gali jas užtikrinti,

· Suteiks informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas,

· Suteiks emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą,

· Prireikus, organizuos palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas,

· Informuos apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos.

 

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos paslaugos yra nemokamos ir konfidencialios*.

Esant poreikiui, pasitelksime vertėją.

Pagalba nuo teroristinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims

Pagalbos tarnyba suteiks informaciją ir konsultacijas, nukentėjusiems nuo teroristinių nusikaltimų, įvykusių bet kurioje ES valstybėje narėje.

Moterų informacijos centras vykdo akredituotos Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos funkcijas.

Pagalbos tarnyba vadovaujasi LR Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymu. Tarnyba teikia informaciją, emocinę paramą bei palaikymą, teisininko ir psichologo pagalbą, atsižvelgdama į individualius nukentėjusiųjų asmenų poreikius, ir nusikalstamos veikos pobūdį.

*Nukentėjusių asmenų asmens duomenys pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo tikslais tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), jų saugojimo terminai nustatomi šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas

Smurtinių nusikaltimų žalos kompensavimas 

Informacijos paketas nukentėjusiems nuo nusikaltimų 

www.klausau.lt

www.nukentejusiems.lt

 epolicija.lt

Apie nukentėjusiojo teises | Lietuvos Respublikos prokuratūra (prokuraturos.lt)

Pagalba teikiama įgyvendinat šiuos Europos Sąjungos teisės aktus:

1. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR.

2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR.

3. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR.

nukentejau@lygus.lt (A4 Document)
post

#BalsasPriešSmurtą

Mažinant smurtą artimoje aplinkoje (SAA) nuosekliai dirbame jau 25 metus. Efektyvi SAA apsauga, prevencija ir pagalba įmanoma tik vykstant nuolatiniam tarpinstituciniam bendradarbiavimui tiek valstybės, tiek savivaldos lygmeniu. Identifikuojame šias darbo SAA apsaugos, pagalbos, prevencijos srityje spragas: atgalinio ryšio tarp institucijų stoka; nepakankamas dėmesys smurtinio elgesio prevencijai bei visuomenės nuostatų keitimui nukentėjusių asmenų atžvilgiu; žmogiškųjų išteklių trūkumas; žinių apie SAA problemos specifiką stoka; sudėtingas nukentėjusių asmenų motyvavimo kreiptis pagalbos ir spręsti SAA problemą procesas. Šiandiena startuoja naujas projektas #BalsasPriešSmurtą kuris iš dalies spręs šias problemas. Bus parengta aktuali ir daugiaplanė mokymų programa, leidžianti mokymų dalyviams gauti žinių ir įgūdžių SAA atvejo identifikavimo, bendradarbiavimo, komunikacijos, pagalbos teikimo srityse, paremtą statistiniais, mokslinių tyrimų duomenimis, įvairių institucijų veiklos, SAA reiškinio stebėsenos, gerosios praktikos pavyzdžiais. Mokymų programoje bus derinama teorija ir praktinės užduotys, suteikiant dalyviams galimybę dalintis turima patirtimi, įgarsinant sėkmingas ir taisytinas veiklos sritis,  įgalinant analizuoti savo veiklą ir reflektuoti apibrėžiant galimus veiksmus tolimesnėje veikloje. Organizuosime  mokymus 8-iose savivaldybėse. Sekite mūsų informaciją, netrukus skelbsime mokymų 8-se savivaldybėse datas ir temas.

Projekto veiklas remia

post

Projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas” naujienos

2021 m. vasario mėn. prasidėjo Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų specialistų supervizijos (ESFA finansuojamos projektas „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas”). Daugiau kaip, 80 specialistų supervizijų metų mokysis įveikti nuolatinį emocinį nuovargį nuo intensyvaus įsitraukimo į sudėtingas darbines situacijas; darbinių problemų „parnešimo“ į namus; vidinių konfliktų tarp savo nuostatų, vertybių ir atliekamo vaidmens; komunikacijos stokos tarp skirtingų padalinių, sričių, specialybių; kitų įsisenėjusių problemų ir panašiai. Supervizijų metu bus pristatoma ir nagrinėjama konkretūs pagalbos teikimo, konsultacinio darbo su indvidualiu klientu, pora, šeima, grupe arba organizacija atvejai, specifinės konsultacinio darbo problemos ar dilemos, bendri pagalbos organizavimo klausimai bei aktualizuotos individualios profesinio vystymosi temos.

Projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“[1], finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinumą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę.

Projekto veiklos grindžiamos visuomenės apklausa dėl pagalbos teikimo galimybių bei moksliniu tyrimu dėl tokios pagalbos kokybės bei prieinamumo. Atsižvelgiant į esamą situaciją organizuojama informacinė kampanija, kurios uždavinys – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti jo atpažinumą, keisti stereotipinį požiūrį į smurto aukas, viešinti specializuotos pagalbos centrų teikiamas pagalbą ir paslaugas smurto aukoms.

>>Daugiau apie projektą

post

Sveikų santykių ABC: nuo asmeninio saugumo iki klestinčios ateities

Projekto tikslas: vykdyti smurto romantinuose jaunimo santykiuose prevenciją įgalinant su juo dirbančius specialistus kalbėti lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu bei saugumo elektroninėje erdvėje temomis.

Projekto trukmė: 2021 m. vasario 5 d.  – 2021 m. birželio 10 d.

Temos aktualumas: LR Statistikos departamento duomenimis[1] 2020 m. policijoje užregistruoti 58 553 pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje, t. y. po 160 pranešimų kasdien arba po 1 pranešimą kas 10 minučių. Kas dešimtas nukentėjęs nuo dėl smurto artimoje aplinkoje – vaikas iki 18 metų amžiaus, 84,8 proc. jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių.[2] 2020 m. 45 nepilnamečiai buvo įtariami (kaltinami) padarę dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotą nusikaltimą.

Į statistiką neįtraukiant smurto romantiniuose jaunimo santykiuose rodiklio, tikrasis problemos mastas Lietuvoje lieka nežinomas. Toks smurtas turi neigiamą įtaką jaunimo vystymuisi, gali tapti pabėgimo iš namų, valgymo sutrikimų ir kitų problemų priežastimi.

2019 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atliko visuomenės nuomonės apklausą, kurios metu nustatė, kad 45 % respondentų visiškai ar iš dalies sutinka su teiginiu, jog berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan. yra nekaltas dėmesio rodymas[3]. Tai rodo, kad beveik pusė respondentų visiškai pateisina vieną iš smurto lyties pagrindu formų – priekabiavimą.

Informacinių technologijų plėtra ir informacijos dėl atsakingo naudojimosi jomis stoka kuria terpę naujoms smurto lyties pagrindu formoms atsirasti. COVID – 19 Pandemijos sąlygomis, jaunimas vis daugiau laiko praleidžia elektroninėje erdvėje, kurioje mezga ir palaiko santykius. Smurtas romantiniuose jaunimo santykiuose internete reiškia, kad jaunimas smurtą išgyvena visą parą, septynias dienas per savaitę.

Jaunimui trūksta informacijos įgalinančios atpažinti skirtingas smurto apraiškas ir laiku gauti pagalbą nutraukiant smurtinius santykius.

Projekto tikslinė grupė:

 • 10 mokytojų ar kitų su vaikų ir jaunimo švietimu dirbančių specialistų
 • 100 jaunimo atstovų (13 – 20 m.) įsitraukusių į projekto mokymus
 • 1000 jaunimo atstovų (13 – 20 m.) įsitraukusių per socialinius tinklus ir kitas medijas

Projekto veiklos:

Laikotarpis Veikla

 

2021 m. vasario – kovo mėn. Projekto veiklų pristatymas mokytojams ir kitiems su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams (mokyklos, jaunimo centrai ir pan.)

 

2021 m. kovo mėn. Jaunimo grupių vadovų (mokytojų ir kitų specialistų) atranka mokymams.

 

2021 m. kovo – balandžio mėn. Mokymų ciklo “Sveikų santykių ABC” sukūrimas (ciklą sudaro trys moduliai: I. Lyčių stereotipai. II. Smurto jaunimo romantiniuose santykiuose dinamika. III. Saugumas elektroninėje erdvėje). Mokymų modulius sudaro animuoti video, teorinė medžiaga, praktinės užduotys ir namų darbai jaunimui, siūlomos literatūros sąrašas.

 

2021 m. balandžio mėn. Nuotoliniai mokymai jaunimo grupių vadovams:

2021 m. kovo 27 d. 10:00 – 12:00 val. I modulis. Lyčių stereotipai

2021 m. balandžio 1 d. 15:00 – 17:00 val. II modulis. Smurto romantiniuose jaunimo santykiuose dinamika

2021 m. balandžio 10 d. 10:00 – 12:00 val. III modulis. Saugumas elektroninėje erdvėje

 

2021 m. balandžio mėn. Konsultacijos jaunimo grupių vadovams rengiantis mokymams jaunimui.

 

2021 m. balandžio – gegužės mėn. Mokymų programos pilotavimas. Jaunimo grupių vadovų vedami nuotoliniai mokymai jaunimui (kiekvienas vadovas veda ne mažiau kaip tris mokymus programos temomis bent vienai grupei jaunuolių (10 jaunuolių amžius: 13 – 20 m.).

 

2021 m. balandžio – birželio mėn. Socialinė kampanija mokymų programai viešinti socialiniuose tinkluose.

 

2021 m. gegužės – birželio mėn. Mokymų programos efektyvumo vertinimas.

 

2021 m. birželio mėn.

 

Mokymų programos pilotavimo rezultatų pristatymas su jaunimu dirbantiems specialistams.

2021 m. birželio 4 d. 10:00 – 12:00 val.

 

Projekto ekspertė ir lektorė: JAV Valstybės departamento Community Solutions programos alumnė Rugilė Butkevičiūtė

Projektas finansuojamas  JAV Valstybės departamento lėšomis

Visa su projektu susijusi informacija ir jame pateikiama medžiaga  yra autoriaus nuomonė, kuri negali būti laikoma JAV Valstybės departamento nuomone ar pozicija

 

Screenshot 2021-03-03 at 22.32.39

 

 

Susidomėjai ir nori bendradarbiauti? Susisiek su mumis

MIC programų vadovė Rugilė Butkevičiūtė, butkeviciute.rugile@gmail.com

 

[1] LR Statistikos departamento duomenys

[2] LR Statistikos departamento duomenys

[3] Representatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2019

Fono nuotrauka: kadras iš video „Paauglių smurtas romantiniuose santykiuose”

post

Lyčių lygybės tema ankstyvojo ugdymo darbotvarkėje

bee

2021 m. sausio 24 d., minint UNESCO tarptautinę švietimo dieną, Moterų informacijos centras kartu su partneriais pristato naują iniciatyvą. Startuoja projektas „BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme“, kurio metu bus kuriamos, tobulinamos ir diegiamos priemonės, padedančios kovoti su lyčių stereotipais ankstyvojo ugdymo aplinkoje.

 

Jau trečius metus iš eilės UNESCO iniciatyva minima tarptautinė švietimo diena. Šiemet paskelbtas šūkis kviečia „Atkurti ir atgaivinti COVID-19 kartos švietimą“. Dabar kaip niekada svarbu gaivinti švietimą, stiprinant bendradarbiavimą ir tarptautinį solidarumą, taip pat priminti, jog švietimas ir mokymasis visą gyvenimą yra svarbiausia siekiant atsigavimo. Atkuriant švietimą, svarbu jį pakelti į aukštesnį lygmenį vaikų ir jaunimo ugdyme naudojant inovatyvias priemones bei turinį, tarp jų – pritaikytus kovai su stereotipais.

Lyčių stereotipai stipriai įtakoja daugelį socialinių reiškinių: atskirtį, diskriminaciją, moterų ir vyrų pajamų atotrūkį, smurtą lyties pagrindu. Nuostatos ir stereotipai skirtingų lyčių atžvilgiu nulemia moterų bei mergaičių pozicijas versle, sprendimų priėmime, lyderystėje. Jei į stereotipus nekreipsime dėmesio nuo ankstyvos vaikystės, jie gali neigiamai paveikti berniukų ir mergaičių įsitikinimus, lemti jų elgesį bei įgūdžius.

Kaip pabrėžiama ES priimtoje „Lyčių lygybės strategijoje“(2020–2025 m.): „Lyčių stereotipai – pagrindinė lyčių nelygybės priežastis – paveikia visus visuomenės gyvenimo aspektus. Tipiniai lūkesčiai, grindžiami moterims, vyrams, mergaitėms ir berniukams taikomomis nusistovėjusiomis normomis, riboja jų siekius, pasirinkimus ir laisvę, todėl jų reikia atsikratyti. Lyčių stereotipai yra viena svarbiausių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo priežasčių. Jie dažnai taikomi kartu su kitais stereotipais, pavyzdžiui, susijusiais su rase ar etnine kilme, religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija, o tai gali sustiprinti neigiamą stereotipų poveikį.“

stat bee

Lyčių stereotipai turi neigiamą įtaką ne tik socialiniams reiškiniams, bet ir ekonomikai, kadangi nulemia segreguotą pagal lytį išsilavinimo bei profesijos pasirinkimą.  Atsiranda „moteriškos“ ir „vyriškos“ ūkio šakos, nepanaudojamas visas moterų ir vyrų intelektinis potencialas. Šiuo metu visose Europos šalyse jaunų moterų išsilavinimas žymiai aukštesnis nei vyrų, ir šiuo atveju nepanaudojama didelė dalis vyrų intelektinio potencialo. Taip pat menkai panaudojamas moterų potencialas fiziniuose moksluose bei techninėse profesijose, o vyrų – susijusiose su globa.

Ugdymas be lyčių stereotipų – tai projekto „BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme “ (BEE. Boosting gender Equality in Education) narpliojamas uždavinys.

BEE projekto tikslas – kurti ankstyvojo ugdymo aplinką be lyčių stereotipų.

Siekiama:

– stiprinti švietimo specialistų gebėjimus atpažinti ir nemultiplikuoti stereotipinių nuostatų ugdymo procese;

– pritaikyti ugdymo metodikas naudojant novatoriškas ir lyčių atžvilgiu svarbias priemones;

– stiprinti bendruomenės gebėjimus kuriant visuomenę be stereotipų.

 

Veiklos:

 • Mokymai specialistams, dirbantiems ankstyvojo ugdymo įstaigose. Siekiama sustiprinti specialistų įgūdžius, skirtus atpažinti ir dekonstruoti lyčių stereotipus, daugiausia dėmesio skiriant švietimo kontekstui.
 • Mokymai, skirti tobulinti besimokančių edukatorių kompetencijas. Kartu su ekspertais bus kuriami novatoriški ir lyčių požiūriu jautrūs švietimo priemonių rinkiniai. Sukurtos priemonės bus pristatytos tarptautinėje projekto dalyvių žiemos stovykloje Pizoje 2022 metais.
 • Žinutės švietimo bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Informacinė kampanija apie mokyklą be stereotipų ir tai, kaip tai yra svarbu kuriant įtraukią ir teisingą visuomenę.

 

Projektas skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų darbuotojams,  švietimo  koordinatoriams ir sprendimų priėmėjams.

Rezultatai ir poveikis:

Maži žingsniai keičiant didelį neigiamų stereotipų poveikį kurs stiprią šiuolaikišką visuomenę!

Tikimasi, kad projektas turės teigiamos įtakos švietimo specialistų elgesio pokyčiams, sustiprės edukatorių gebėjimai kovoti su lyčių stereotipais švietimo kontekste.

Projekte bendradarbiauja 5 organizacijos iš Italijos, Rumunijos, Kipro ir Lietuvos. MIGS (Kipras), Moterų informacijos centras  (Lietuva) ir ALEG (Rumunija). Italijoje partneriai yra COSPE (pagrindinis partneris) ir Casa della Donna di Pisa.

Socialiniai partneriai: Toskanos regiono administracija,  Italijos nacionalinė Lygių moterų ir vyrų galimybių agentūra, Vikopisano savivaldybė, Kipro švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo ministerija, Rumunijos nacionalinė lygių galimybių agentūra; Vilniaus savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programa, Kvietimo Nr. REC-AG-2020

Daugiau informacijos: dovile@lygus.lt

xx

bee pro ec

 

 

    

post

#ŽaiskUžSavoTeises! Aktyvių piliečių fondas remia iniciatyvas užkirsti kelią neapykantai lyties pagrindu jaunimo tarpe

Moterų informacijos centras 2020 m. kartu su tarptautinių partnerių  komanda sukūrė ir išbando inovatyvų stalo žaidimą jaunimui „Strateginės reakcijos”. Žaidimo idėja ir tikslas – skatinti kritinį mąstymą susidūrus su lyčių stereotipais mūsų aplinkoje bei neapykantos kalba kasdienybėje.  Žaidimo situacijos provokuoja, imituoja neapykantos ir diskriminacijos aplinką ir skatina tinkamai reaguoti, kurti efektyvų atkirtį.

Šis žaidimas pilotuojamas edukatorių ir moksleivių grupėse.  Pirmieji užsiėmimai atskleidė didelį susidomėjimą, pasiteisino metodika, o ekspertai patvirtino  didelį tokių inovatyvių priemonių trūkumą. Supratome, jog būtina žaidimą pristatyti platesnei Lietuvos jaunimo auditorijai! Taip gimė tęstinė idėja, o gavus Aktyvių piliečių fondo (APF) paramą – tikimės, jos žaidimas atsiras Lietuvos moksleivių klasėse, bus žinoma priemonė ateities iniciatyvose prieš lyčių stereotipus. Aktyvių piliečių fondo (APF) parama yra svarbi išbandant, tobulinant ir išleidžiant šį inovatyvų žaidimą, skirtą Lietuvos moksleiviams. 4000 šio žaidimo rinkinių pasieks jaunimą iki 2021 m. pabaigos.

 

Stalo žaidimo jaunimui „Strateginės reakcijos” sukūrimas ir pilotavimas yra dalis projekto „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją“. Aktyvių piliečių fondas (APF) kofinansuoja šį projektą.

Projekto tikslas – mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą.

 

Projekto uždaviniai:

 1. Išleisti originalią ir patrauklią mokymo priemonę – stalo žaidimą „Strateginės reakcijos“, skirtą naudoti tikslinėms grupėms.
 2. Suteikti jaunimui žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties ir smurtu dėl lyties), kaip pateikti savo nuomonę ar kritiką tinkamomis priemonėmis ar adekvačiais žodžiais, kaip nediskriminuoti kitų dėl lyties.
 3.  Užtikrinti mokymo priemonės ir gerosios patirties sklaidą Lietuvos mokymo įstaigose, jaunimo organizacijose.

 

Pagrindinė tikslinė grupė – jaunimas, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleiviai (16-19 m. amžiaus). Numatoma, kad projekte dalyvaus 75 asmenys. Kitos projekto tikslinės grupės: mokyklų bendruomenės; mokytojai ir jaunimo darbuotojai ir plačioji visuomenė.

 

Projekto veiklos:

 1. Stalo žaidimo „Strateginės reakcijos“ išleidimas. Stalo žaidimą gali žaisti 2-6 žaidėjai (arba 2-6 žaidėjų komandos) ir jis skirtas jaunimui mokytis bendrauti ir problemas spręsti be neapykantą kurstančios kalbos, vienas kito žeminimo ir diskriminavimo dėl lyties.
 2. Mokymo užsiėmimai jaunimui, skirti mažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties), smurtą lyties pagrindu ir kovai prieš diskriminaciją dėl lyties. Mokymo užsiėmimuose bus pristatytas ir išbandytas žaidimas „Strateginės reakcijos“, siekiant jaunus žmones sudominti, taikant inovatyvų ir kūrybišką mokymo metodą. Bus organizuoti 3 seminarai Vilniuje ir Šalčininkuose, kiekvieno trukmė – 8 ak. val.  Viename užsiėmime dalyvaus vidutiniškai 25 asmenys, viso – 75 asmenys.
 3. Projekto baigiamoji konferencija, skirta mokyklų ir savivaldos atstovams, pristatyti projektą, smurto lyties pagrindu problematiką jaunimo tarpe, sukurtą žaidimą. Jos metu bus dalinami žaidimai kitų mokyklų ir institucijų atstovams. Renginio trukmė – 4 val.
 4. Projekto viešinimas internetinėje erdvėje.

Projekto partneris – viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

post

Startavo #FemResist veiklos

Moterų informacijos centras ir tarptautinio projekto partneriai iš Graikijos ir Nyderlandų kartu paruošė Edukacinių užsiėmimų be rasizmo ir ksenofobijos vadovą. prieš jus leidinys lietuvių kalba. Jo pagrindu nuo 2020 m. gruodžio mėn organizuojami užsiėmimai įvairioms tikslinėms grupėms.

Jei norėtumėte dalyvauti mūsų užsiėmimuose ar norite pasidalinti savo žiniomis ir patirtimis – parašykite mums! dovile@lygus.lt

hb www

 

Susipažinkite su projekto rekomendacijomis:

D1.8 Policy recommendations LT redagavimui.docx