post

Specializuo kompleksinės pagalbos centras 2023

Asociacija Moterų informacijos centras pagal LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendina Specializuotos kompleksinės pagalbos centro (toliau  – SKPC) funkcijas Vilniaus apskrityje.

Vykdydamas šią veiklą glaudžiai bendradarbiauja su Policija, Vilniaus miesto, Vilniaus r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Elektrėnų r.,  savivaldybėmis ir jose veikiančiais Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis organizacijomis bei institucijomis teikiančiomis pagalbą ir paslaugas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

Tęstinio projekto įgyvendinimo metu Vilniaus apskrities gyventojams, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, yra teikiamos nemokamos konsultanto, teisininko ir psichologo konsultacijos.

Specializuotas pagalbos centras gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę. T.y.:

 • išsiaiškina esamą padėtį;
 • informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą;
 • sudaro individualų pagalbos priemonių planą;
 • pagal poreikį suteikia juridinę ir psichologinę pagalbą;
 • organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos;
 • tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba.

Tęstinis projektas vykdomas nuo: 2012 rugsėjo mėnesio.

 • Nuo 2012 m. Moterų informacijos centras (toliau – MIC) veikia kaip Specializuotos  kompleksinės pagalbos centras (toliau –  SKPC).
 • 2018 10 09 MIC tapo Lietuvos moterų teisių  įtvirtinimo asociacijos (toliau – LMTĮA) nariu.
 • LMTĮA teikia  pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje  aplinkoje 60-yje savivaldybių.
 • Nuo 2023 metų dar daugiau dėmesio skiriame SKPC specialistų kvalifikacijos tobulinimui bei perdegimo prevencijai, 2023 metais planuojamos specialistų supervizijos bei mokymai apie negalią.

MIC SKPC veiklos ataskaita 2022:

MIC SKPC 2022 w

 

SKPC veiklos rezultatai 2012-2023

METAI UŽREGISTRUOTI SMURTO ATVEJAI SUTEIKTOS PASLAUGOS
2012 93 238
2013 332 811
2014 804 1675
2015 726 1255
2016  1303 2778
2017 1991 2900
2018  2161 3380

 

SKPC puslapis

Projektą remia:

post

Mes saugūs bendruomenėje

Moterų informacijos centras kartu su partneriais [1] ir toliau nenuilstamai ieško būdų, kaip kurti saugią aplinką visiems bendruomenės nariams. Saugi bendruomenė – tai tokia bendruomenė, kurioje jaučiasi saugus kiekvienas jos narys.

Siekiant didinti bendruomenės, kurios dalimi esame kiekvienas iš mūsų, saugumą, 2023 m. Moterų informacijos centras pristato projektą „Mes saugūs bendruomenėje“, kuris finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projekto tikslas – informuota ir smurto artimoje aplinkoje problemai jautri visuomenė.

Šiam tikslui pasiekti, projektas orientuotas į šių uždavinių ir su jais susijusių veiklų įgyvendinimą:

Projekto uždaviniai: Priemonės ir veiklos uždaviniams įgyvendinti:
1. Informuoti jaunimą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis ir ugdyti jų gebėjimą atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, tuo tikslu įgalinant bendruomenės pareigūnus ir pasitelkiant juos darbui su jaunimu. § Moterų informacijos centro rengtų metodinių priemonių darbui su jaunimu įvertinimas, atranka (2–3 priemonės), adaptavimas 45 minučių pamokos formatui.

§ Parengiamos interaktyviai ir skaitmeniškai patrauklios priemonės, edukacinė medžiaga.

§ 8 ak. val. mokymai bendruomenės pareigūnams, kurių metu jie apmokomi dirbti su jaunimu, naudojantis parengta interaktyvia edukacine medžiaga.

§ Bendruomenės pareigūnų pilotiniai užsiėmimai jaunimui, pasitelkiant parengtą interaktyvią edukacinę medžiagą.

§ Interaktyvių metodinių priemonių koregavimas pagal bendruomenės pareigūnų pateiktus atsiliepimus ir pastabas, kurios buvo gautos pilotinių mokymų metu.

§ Parengtos metodinės interaktyviosios priemonės patalpinimas svetainėje www.lygus.lt polapyje.

§ Interaktyvios edukacinės medžiagos nuotolinis pristatymas suinteresuotoms institucijoms.

2. Tobulinti specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje srityje, gebėjimus ir kompetencijas vykdyti prevencines veiklas, siekiant informuotos ir smurto artimoje aplinkoje problemai jautrios visuomenės. § 12 ak. val. mokymo programos parengimas.

§ 12 ak. val. kūrybinės dirbtuvės, kurių metu SAA srityje dirbantys specialistai kuria rekomendacinių prevencinių priemonių savivaldybių strateginiams planams rinkinį.

§ 2 ak. val. nuotolinė diskusija suinteresuotoms šalims, kurios metu pristatomas rekomenduojamų prevencinių priemonių rinkinys ir kiti dirbtuvių metu analizuota aktualūs klausimai.

 

3. Stiprinti Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir atvejo vadybininkų tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje. § Parengiama 12 ak. val. mokymo programa (8 ak. val. seminaras ir 4 ak. val. atvejų aptarimas).

§ 12 ak. val. mokymai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje dirbantiems vaiko teisių apsaugos specialistams, atvejo vadybininkams, policijos ir Specializuotos kompleksinės pagalbos centro specialistams.

 

4. Įgalinti moteris kurti konstruktyvius tarpasmeninius santykius, paremtus lyčių lygybe ir tarpusavio pagarba, formuoti konfliktų sprendimo įgūdžius, organizuojant dramos terapijos užsiėmimus. § Dramos terapijos užsiėmimai ne mažesnei kaip 10 moterų grupei. Iš viso: 5 dramos terapijos užsiėmimai po 2 ak. val., 10 įgalintų moterų.

 

Projekto veiklų geografinė aprėptis. Projekto veiklos tiesiogiai bus įgyvendinamos 5-iose Vilniaus apskrities savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r., Šalčininkų r., Švenčionių r.

 

[1] Projekto partneriai: Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, Lietuvos kurčiųjų draugija.

 

Projektas „Mes saugūs bendruomenėje“ yra finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta 47 223,72 Eur.

 

post

#ŽaiskUžSavoTeises! Aktyvių piliečių fondas remia iniciatyvas užkirsti kelią neapykantai lyties pagrindu jaunimo tarpe

Moterų informacijos centras 2020 m. kartu su tarptautinių partnerių  komanda sukūrė ir išbando inovatyvų stalo žaidimą jaunimui „Strateginės reakcijos”. Žaidimo idėja ir tikslas – skatinti kritinį mąstymą susidūrus su lyčių stereotipais mūsų aplinkoje bei neapykantos kalba kasdienybėje.  Žaidimo situacijos provokuoja, imituoja neapykantos ir diskriminacijos aplinką ir skatina tinkamai reaguoti, kurti efektyvų atkirtį.

Šis žaidimas pilotuojamas edukatorių ir moksleivių grupėse.  Pirmieji užsiėmimai atskleidė didelį susidomėjimą, pasiteisino metodika, o ekspertai patvirtino  didelį tokių inovatyvių priemonių trūkumą. Supratome, jog būtina žaidimą pristatyti platesnei Lietuvos jaunimo auditorijai! Taip gimė tęstinė idėja, o gavus Aktyvių piliečių fondo (APF) paramą – tikimės, jos žaidimas atsiras Lietuvos moksleivių klasėse, bus žinoma priemonė ateities iniciatyvose prieš lyčių stereotipus. Aktyvių piliečių fondo (APF) parama yra svarbi išbandant, tobulinant ir išleidžiant šį inovatyvų žaidimą, skirtą Lietuvos moksleiviams. 4000 šio žaidimo rinkinių pasieks jaunimą iki 2021 m. pabaigos.

 

Stalo žaidimo jaunimui „Strateginės reakcijos” sukūrimas ir pilotavimas yra dalis projekto „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją“. Aktyvių piliečių fondas (APF) kofinansuoja šį projektą.

Projekto tikslas – mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą.

 

Projekto uždaviniai:

 1. Išleisti originalią ir patrauklią mokymo priemonę – stalo žaidimą „Strateginės reakcijos“, skirtą naudoti tikslinėms grupėms.
 2. Suteikti jaunimui žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties ir smurtu dėl lyties), kaip pateikti savo nuomonę ar kritiką tinkamomis priemonėmis ar adekvačiais žodžiais, kaip nediskriminuoti kitų dėl lyties.
 3.  Užtikrinti mokymo priemonės ir gerosios patirties sklaidą Lietuvos mokymo įstaigose, jaunimo organizacijose.

 

Pagrindinė tikslinė grupė – jaunimas, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleiviai (16-19 m. amžiaus). Numatoma, kad projekte dalyvaus 75 asmenys. Kitos projekto tikslinės grupės: mokyklų bendruomenės; mokytojai ir jaunimo darbuotojai ir plačioji visuomenė.

 

Projekto veiklos:

 1. Stalo žaidimo „Strateginės reakcijos“ išleidimas. Stalo žaidimą gali žaisti 2-6 žaidėjai (arba 2-6 žaidėjų komandos) ir jis skirtas jaunimui mokytis bendrauti ir problemas spręsti be neapykantą kurstančios kalbos, vienas kito žeminimo ir diskriminavimo dėl lyties.
 2. Mokymo užsiėmimai jaunimui, skirti mažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties), smurtą lyties pagrindu ir kovai prieš diskriminaciją dėl lyties. Mokymo užsiėmimuose bus pristatytas ir išbandytas žaidimas „Strateginės reakcijos“, siekiant jaunus žmones sudominti, taikant inovatyvų ir kūrybišką mokymo metodą. Bus organizuoti 3 seminarai Vilniuje ir Šalčininkuose, kiekvieno trukmė – 8 ak. val.  Viename užsiėmime dalyvaus vidutiniškai 25 asmenys, viso – 75 asmenys.
 3. Projekto baigiamoji konferencija, skirta mokyklų ir savivaldos atstovams, pristatyti projektą, smurto lyties pagrindu problematiką jaunimo tarpe, sukurtą žaidimą. Jos metu bus dalinami žaidimai kitų mokyklų ir institucijų atstovams. Renginio trukmė – 4 val.
 4. Projekto viešinimas internetinėje erdvėje.

Projekto partneris – viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

post

Startavo #FemResist veiklos

Moterų informacijos centras ir tarptautinio projekto partneriai iš Graikijos ir Nyderlandų kartu paruošė Edukacinių užsiėmimų be rasizmo ir ksenofobijos vadovą. prieš jus leidinys lietuvių kalba. Jo pagrindu nuo 2020 m. gruodžio mėn organizuojami užsiėmimai įvairioms tikslinėms grupėms.

Jei norėtumėte dalyvauti mūsų užsiėmimuose ar norite pasidalinti savo žiniomis ir patirtimis – parašykite mums! dovile@lygus.lt

hb www

 

Susipažinkite su projekto rekomendacijomis:

D1.8 Policy recommendations LT redagavimui.docx

 

 

 

post

„Dare to care Baltics: jaunimo grupės smurto prevencijai”

Projekto tikslas – stiprinti jaunimo gebėjimus kurti sveikus santykius be smurto, vykdyti smurto lyties pagrindu ir prekybos žmonėmis prevenciją.

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Baltijos jūros valstybių tarybos, BJVT (Council of the Baltic Sea States, CBSS) prioriteto kurti saugumą regione vykdant smurto lyties pagrindu jaunimo tarpe prevenciją Baltijos šalyse.

Projekto partneriaiMARTA Centre, Latvija (Vadovaujantis partneris); NGO Paikuse Open Youth Center, Estja; Moterų informacijos centras, Lietuva

Projekto trukmė: 2020 m. spalio 1 d.  – 2021 m. spalio  1 d.

Projekto santrauka:

Projektas skirtas su jaunimu dirbantiems specialistams – jaunimo bei socialiniams darbuotojams, mokytojams, neformaliojo ugdymo specialistams dirbantiems su 12 – 18 m. jaunimu. Projektu siekiama didinti specialistų gebėjimus vykdant smurto lyties pagrindu jaunimo tarpe prevenciją. Šio tikslo siekiama specialistus supažindinant su MARTA Center (Latvija) sukurta Jaunimo grupių metodologija.

Dvylikos mėnesių laikotarpiu, projekte dalyvaujantys su jaunimu dirbantys specialistai įgyvendins Jaunimo grupių metodologiją smurto lyties pagrindu prevencijai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Kiekvienoje šalyje gebėjimų stiprinimo programą baigs keturi su vaikais ir jaunimu dirbantys specialistai (viso 12 specialistų). Mokymus baigę specialistai taps Jaunimo grupių lyderiais ir ves užsiėmimus trims jaunimo grupėms savo šalyje. Viso vienoje šalyje 5 – 7 mėn. laikotarpiu apmokoma 30 jaunuolių (viso 90 jaunuolių trijose šalyse).

Jaunimo grupių metodologija bus adaptuota remiantis gebėjimo stiprinimų programą baigusių su jaunimu dirbančių specialistų įžvalgomis ir pritaikyta konkrečios šalies kontekstui.

Siekiant užtikrint ilgalaikį metodologijos taikymą, kiekviena jaunimo grupė pristatys ją ne mažiau kaip 15 – kai asmenų (viso Lietuvoje numatomi 3 renginiai).

Projekto pabaigoje Vilniuje vyks tarptautinis Jaunimo forumas, kuriame susitiks Jaunimo grupių dalyviai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Jaunuoliai susitiks su Lietuvoje ir kitose šalyse su vaikų ir jaunimo švietimu dirbančiais specialistais bei sprendimų priėmėjais siekiant pasidalinti dalyvavimo Jaunimo grupėse patirtimi.

Jaunimo grupių metodologija – tai dirbtuvių ciklas, kurio metu jauni žmonės susitinka kartu su jaunimo grupių lyderiais ir neformalių užsiėmimų metu kalbasi įvairiomis temomis, nuo draugystės, pagarbaus bendravimo iki prekybos žmonėmis pornografijos, smurto lyties pagrindu bei kitomis jaunimui svarbiomis temomis.

Prisijunk ir tapk Jaunimo grupių lydere (-iu)!

Atsiusiųsti informacinę skrajutę

REGISTRACIJA NORINTIEMS TAPTI GRUPIŲ VADOVAIS (-ĖMIS): ČIA

Daugiau informacijos: mic@lygus.lt

 

Projektas „Dare to Care Baltics”, CBSS PROJECT SUPPORT FACILITY. Grant No. PSF 2020/1

Screenshot 2020-12-14 at 23.41.39

post

Institucinių gebėjimų stiprinimas moterų ir vyrų lygių galimybių srityje

 

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų akademinius gebėjimus, tobulinant pedagogų ir kitų švietėjų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, kompetencijas moterų ir vyrų lygių galimybių srityje bei didinti Moterų informacijos centro kompetencijas moterų ir vyrų lygių galimybių politikos srityje.

Veiklos:

16 ak. val. mokymai nevyriausybinėms organizacijoms dirbančioms su pedagogais ir kitais švietėjais dirbančiais su vaikais ir jaunimu, kurių metu bus stiprinami jų gebėjimai atsisakyti lyčių stereotipų švietimo sistemoje, rengiant vaikus profesijos pasirengimui ir gyvenimui. Mokymai bus vedami pagal Vilniaus universiteto Pedagogų kompetencijų ir plėtros centro akredituotą programą „Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai švietime ir profesiniame konsultavime“.

Patyriminė grupė Moterų informacijos centro savanoriams. Pagalbos moterims linijos savanoriams organizuojama 3-jų dienų psichoterapeuto vedama patyriminė grupė, kurios metu savanorės turės galimybę labiau pažinti save, įvertinti savo turimą požiūrį ir nuostatas į visų formų smurtą, ypač seksualinį. Tai saugi erdvė atsakyti sau į klausimus „Ar sutuoktinio patirtas seksualinis smurtas yra pateisinamas?“, „Kokį elgesį vertinu kaip seksualinį priekabiavimą?“ … Grupė sudaro galimybę pažvelgti į save, išbandyti save konkrečiose bendravimo situacijose, kas yra ypač svarbu norint, kad emocinė parama būtų teikiama kokybiškai, neturint išankstinių nuostatų.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonė „Įgyvendinti valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos veiksmų plano priemones“

Projekto trukmė – 2020 07 01 – 2020 08 31

mic sadm

post

ESTHTE – stabdykime seksualinį priekabiavimą ir smurtą akademinėje bendruomenėje

Programa: Horizon 2020 / Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas.
Projekto trukmė – 2016-10– 2019-04.
Projekto aprašas – „ Seksualinio priekabiavimo ir smurto stabdymas akademinėje bendruomenėje“.

Projekto koordinatorė – Airijos nacionalinė moterų taryba.

Projekto partneriai Lietuvoje: Moterų informacijos centras ir Šiaulių Universiteto Lyčių studijų centras.

Projekto tikslas – užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui ir skleisti šio įdingo reiškinio netoleravimo kultūrą aukštųjų mokyklų aplinkoje bei  feministiniu požiūriu analizuoti reiškinio priežastis bei padarinius.

Remiantis pirminio tyrimo rezultatais ir koordinuojant veiklą su Šiaulių Universiteto studentų asociacija, Administracijos reikalų tarnyba, Šiaulių  Universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija, universitete bus siekiama:

1) sukurti nulinės tolerancijos aplinką seksualiniam priekabiavimui ir agresyviems veiksmams universiteto studijų aplinkoje;

2) švelninti patiriamo priekabiavimo ir smurto riziką, suteikiant universitetų darbuotojams ir studentams reikalingų žinių;

3) plėtoti darbuotojų ir studentų sąmoningumą;

4) atkreipti darbuotojų ir studentų dėmesį į galimus studentų, turinčių negalią, ar studentų iš etninių mažumų grupių seksualinio priekabiavimo atvejus, imantis priemonių juos suvaldyti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rengti tikslinių grupių diskusijas, seminarus, mokymo priemones, konferencijas ir sklaidos priemones, skirtas seksualinio priekabiavimo ir smurtavimo atvejų studijų aplinkoje įveikai. Universitetams ši prievolė privaloma pagal LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo II skyriaus 6-ąjį straipsnį: darbdavio pareiga įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises darbe bei imtis priemonių, kad darbuotoja(s) nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo. ŠU MI SITC – asocijuotas partneris.

Pagrindinės veiklos:

 • Informacijos apie seksualinę prievartą, susijusius mitu bei būdus apie tai pranešti siekiant pagalbos paruošimas ir sklaida
 • Įrankių rinkinio seksualinės prievartos ir priekabiavimo (SPP) atvejais intervencijai ir prevencijai paruošimas
 • Mokymai įrankių rinkinio pritaikymui šalyse partnerėse kartu su tarptautiniais ekspertais
 • Baigiamoji tarptautinė konferencija Dubline, Airija apjungianti pagrindinius srities ekspertus ir suinteresuotuosius socialinius partnerius skleidžiant gerąją projekto patirtį
 • Trys viešinimo seminarai šalyse partnerėse (Škotija, Lietuva ir Kipras).

Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020)

Susiję straipsniai:

Apklausė studentes: seksualinio priekabiavimo – per akis  lrytas.lt