post

Ar ilgai toleruosime seksualinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą?

#ItSTOPSnow

Projekto tikslas – užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui ir skleisti šio įdingo reiškinio netoleravimo kultūrą aukštųjų mokyklų aplinkoje bei  feministiniu požiūriu analizuoti reiškinio priežastis bei padarinius.

Mokykloje kėlė sijoną, aukštojoje kvietė atsiskaityti „ramesnėje“ aplinkoje, priimant į darbą aprodydavo miegamąjį. Seksualinis priekabiavimas – tai diskriminacijos lyties pagrindu forma, kuri gana plačiai paplitusi. Dažniausiai nuo šio neteisėto veiksmo nukenčia moterys.

  • 2011 m. atlikta išsami Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų apklausa ir tyrimas[1] atskleidė, kad Lietuvos studentai pastebi savo bendramokslių verbalinę agresiją (žeminančias replikas, juokelius), nukreiptą į įvairias socialines grupes. Daugiausia („kartais“ arba „dažnai“) ji pasireiškia moterų (76,8 proc. ) atžvilgiu.
  • 2008 m. tyrimas[2] Šiaulių universitete atskleidė, kad 16 proc. studenčių patyrė priekabiavimą dėl lyties arba seksualinį priekabiavimą studijų metu, todėl pastarieji faktai komplikavo jų studijas. Priekabiavimo patirčių procentas būtų dar aukštesnis, jei dalis studentų seksualaus pobūdžio užuominų, seksistinių juokelių, vizualinio įvertinimo apžiūrint ir komentuojant merginų išorę, traktuotų kaip seksualinio priekabiavimo faktą. Priekabiavimo atvejai neviešinami dėl pačių studenčių baimės, patirto gėdos ir pažeminimo jausmo, ar dėl įtarinėjimų provokacija.
  • Airijoje per 30 proc. studentų pripažino jautę, kad prie jų seksualiai priekabiaujama arba jie buvo bauginami kol mokėsi aukštojo mokslo institucijose.
  • 16 procentų[3] studentų pripažino patyrę tam tikrą nepageidaujamą seksualinio priekabiavimo formą.

Skaityti daugiau

post

Nauja galimybė, naujas gyvenimas!

Migrantų ir pabėgėlių socialinio verslumo kompetencijų plėtojimas per simuliacinius mokymus,  perdirbime ir pakartotiniame panaudojime

ERASMUS+ KA2

Strategic Partnerships (Key Action 2)
Projekto sutarties Nr.: 2016-1-EL01-KA204-023604

Project: “Developing social entrepreneurship competencies of migrants and refugees through simulation training in recycle and reuse” Acronym: “New Chance, New Life!”

Šis 2 metus trunkantis projektas tai sėkminga jau įgyvendinto projekto “reMade and reLive”  tąsa.

Sieksime sukurti ir įdiegti migrantams ir pabėgėliams skirtą socialinio verslumo kompetencijų platformą  tikslu mokyti perdirbti tekstilės gaminius ir kurti rankdarbius šitaip sukuriant sau darbo vietą ir ugdyti verslumo kompetencijas.

Projekto tikslas ir iššūkis – pasiekti darbo ieškančius migrantus ir pabėgėlius kurie susidomėtų tekstilės perdirbimu ir pakartotiniu panaudojimu bei norėtų pradėti socialinį verslą ar įkurti įmonę.

Bendrieji projekto tikslai yra šie:

  • Skatinti socialinio verslumo ugdymą tarp bedarbių migrantų ir pabėgėlių
  • Palengvinti galimybę naudotis inovatyviais mokymosi metodais ugdant socialinį verslumą kuriant programas ir įgyvendinti simuliacinius mokymus.

Projekte dalyvauja 6 šalių organizacijos iš Graikijos, Turkijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Vokietijos.

eplatform

Projekto veiklos:

Nuotolinė mokymo platformąhttps://newchance-newlife.org/mokymu-platforma/?lang=lt

Socialinis verslumas: teisinės aplinka ir finansavimas  – vadovas

Pagrindinės kompetencijos siekiant socialinio verslo – apžvalga

Simuliacinių mokymo kursų vadovas

Nuotolinių mokymosi kursų vadovas

Mokymų paketas

Seminarai apie atliekų perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą kaip socialinį verslą 6 šalyse,

Nuotoliniai seminarai edukatoriams

Informacinė kampanija ir renginiai

Konferencijos

Socialinis projekto profilis >>Facebook

Puslapis internete >>newchance-newlife.org

Sekite mūsų naujienas ir sužinokite daugiau.

Nuotraukoje – meno kurinys iš pakartotinai panaudotos tekstilės, Graikija 2015.

intro_erasmus1

post

Moterų informacijos centro institucinių gebėjimų stiprinimas

Moterų informacijos centras 2016.10.01-2017.09.31 įgyvendina  organizacijos kompetencijas stiprinančias veiklas remiant ERASMUS+ KA1 programos lėšomis.

Pagrindinis projekto siekis – užtikrinti Moterų informacijos centro veiklos efektyvumą siekiant lyčių lygybės nuostatų įgyvendinimo. Galutinis naudos gavėjas – tai Lietuvos visuomenė. Šio tikslo sieksime mažinant moterų ir vyrų uždarbio skirtumus, mažinant smurtą prieš moteris bei plėsti lyčių lygybės nuostatų sklaidą jaunimo tarpe.

Siekiant šių tikslų Moterų informacijos centras išsikelia sekančius uždavinius:

-stiprinti tarptautinius moterų NVO tinklus pietų ir centrinės Europos šalyse

-stiprinti vystomojo bendradarbiavimo kompetencijas

-didinti organizacijos darbuotojų kompetencijas informacinių technologijų ir socialinių Medijų srityse

Tiesioginiai naudos gavėjai- Lietuvos visuomenė, kur pagerės piliečių  socialinės lygybės ir gerovės rodikliai

Nauda organizacijai:

-Sustiprės organizacijos darbuotojų kompetencijos informacinių technologijų srityje, bus sukonkretinti veiklos planai, žymiai padidės organizacijos matomumas, bus pasiekta dar daugiau sekėjų socialiniuose tinkluose, sustiprės organizacijos darbuotojų gebėjimas administruoti ES programų projektus.

 

Numatomos veiklos padės tobulinti žinias bei kompetencijas sekančiose srityse:

-Moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravimas viešajame, kaip to reikalauja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnis, ir privačiame sektoriuose skatinimas.

Organizacija nuo 1996 m. aktyviai dirba skleidžiant lyčių lygybės nuostatas įvairiuose lygmenyse. Per 20 metų MIC pasiekė kelis tūkstančius naudos gavėjų, aplankė visas Lietuvos savivaldybes teikdama modulinius mokymus ir bendradarbiauja su visomis institucijomis  Lietuvos lyčių lygybės mechanizmo narėmis. Šviečiant ir informuojant visuomenę bei tikslines grupes MIC remiasi Lietuvos, Europos ir pasauline praktika. Glaudžiai bendradarbiauja su Lyčių studijų centrais ir Europos lyčių lygybės institutu, vedančiosiomis Europos tinklinėmis organizacijomis ir ekspertais.

-Moterų organizacijų ir pačių moterų įgalinimas – stiprinant bendradarbiavimo tinklus su Europinio lygmens organizacijomis, ruošiant naujas moterų įgalinimo programas 2015-2017 metams įgijus naujų žinių dėl Europos Sąjungos pagrindinių programų.

Organizacija siekia skleisti pačią aktualiausią informaciją Lyčių lygybės srityje, seka Europos sąjungos politines nuostatas bei aktualijas ir jas skleidžia Lietuvos informacinėje erdvėje. Taip pat organizacija renka ir analizuoja duomenis, kuriuos naudoja lobistinėje ir advokacijos veiklose. MIC yra (Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (toliau -LMLO) įkūrėja 2004 m. ir iki šiol aktyviai dalyvauja 2013 m. oficialiai įregistruotoje organizacijoje.

-Jaunimo švietimas lyčių lygybės klausimai informacinių technologijų ir socialinių tinklų pagalba. Šiuo metu MIC administruoja 3 informacinius puslapius: Informacinį portalą „Lygus.lt“, „Skaldykime stiklo lubas!” skirta moterų kvotų Lietuvos biržinėse bendrovėse direktyvai, “Saugumas man patinka” – skirta kovai su patyčiomis elektroninėje erdvėje. Taip pat MIC administruoja 3 socialinius Facebook profilius, turi rubrikas dar dviejuose. Bendras sekėjų ir MIC naujienas gaunančių žmonių skaičius elektroninėje erdvėje – virš 10000. Jaunimas – tai viena iš pagrindinių MIC tikslinių grupių, kuriai pasiekti reikalingos modernios socialinių medijų priemonės, technologinių, dizaino ir informacinių žinių visuma.

intro_erasmus1

 

 

post

SKPC žemėlapis

Tikslas – viešinti specializuotos kompleksinės pagalbos centrus.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (SKPC) teikia nemokamą pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms.  SKPC veikia visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (toliau – SKPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SKPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą. Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SKPC.

 

vilnius

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimas

2016 m. Moterų informacijos centro kartu su partneriais tikslas – įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programą  skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.

Projektus pagal moterų ir vyrų lygių galimybių programą įgyvendima 3 organizacijos su partneriais:

Projektas A – Asociacija Moterų informacijos centras

Projektas B – Kauno moters užimtumo ir informacijos centras

Projektas C – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

>>Projekto-pristatymas

Moterų informacijos centras kartu su Lygių galimybių plėtros centru vykdo SADM finansuojamą projektą „Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonių1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 4.8, 5.3 ir 7.2 įgyvendinimas“.

 
Projekto metu bus:
·      sukurtas filmukas apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus,
·      organizuotas konkursas „Lygiausia darbovietė 2017, kurio tikslas skleisti lyčių lygybės planavimo darbovietėse idėją;
·      palaikomas Lygiausių darboviečių tinklas;
·      išleistas lankstukas, lietuvių ir anglų kalbomis, informuojantis visuomenę lyčių lygybės temomis;
·    administruojamas moterų ir vyrų lygias galimybes pristatantis informacinis portalas „LYGUS“ (www.lygus.lt) ir elektroninis tinklas;

Daugiau apie projekto veiklas ir rezultatus:

Projekto vadovė

Dovilė Rūkaitė

Tel: +370 5 2629 003

El.paštas: dovile@lygus.lt